Company Profile
Leadership Team

Organizational Structure

Headquarters
Beijing Branch
Tianjin Branch
Hebei Branch
Shanxi Branch
Inner Mongolia Branch
Liaoning Branch
Jilin Branch
Heilongjiang Branch
Shanghai Branch
Jiangsu Branch
Zhejiang Branch
Anhui Branch
Jiangxi Branch
Fujian Branch
Shandong Branch
Henan Branch
Hubei Branch
Hunan Branch
Guangdong Branch
Guangxi Branch
Hainan Branch
Sichuan Branch
Chongqing Branch
Yunnan Branch
Guizhou Branch
Shaanxi Branch
Gansu Branch
Ningxia Branch
Qinghai Branch
Xinjiang Branch
Dalian Branch
Shenzhen Branch
Shanghai FTZ Branch
Huarong Xiangjiang Bank Co., Ltd.
Huarong International Trust Co., Ltd.
Huarong Securities Co., Ltd.
China Huarong